<
            
Kamu Hizmet Standartlar覺 - T.C. PALU KAYMAKAMLI粁
Kamu Hizmet Standartlar覺

PALU KAYMAKAMLII YAZI 襤LER襤 MÜDÜRLÜÜ KAMU H襤ZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAA SUNULAN H襤ZMET襤N ADI

BAVURUDA 襤STEN襤LEN BELGELER

H襤ZMET襤N TAMAMLANMA SÜRES襤 (EN GEÇ SÜRE)

1 Ta覺nmaz Mal Zilyetliine Yap覺lan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakaml覺klarca Önlenmesi Yollar覺

1- Matbu Dilekçe,

2- Kira kontrat覺,

3- Tapu Belgesi.

Karar 15 Gün

襤nfaz 5 Gün

2 3071 say覺l覺 Kanun Gereince Dilekçe Hakk覺n覺n Kullan覺lmas覺 1- Dilekçe 30 Gün
3 B襤MER Bavurusu -Elektronik Bavuru (e-Posta)

-Dilekçe

30 Gün
4 4982 say覺l覺 Bilgi Edinme Hakk覺 Bavurusu - Bilgi Edinme Form Dilekçesi 15 Gün
5 Tüketici Sorunlar覺 Bavurusu Matbu Dilekçe ekine aa覺da belirtilen belgeler eklenir.

1-Fatura,

2-Sat覺 Fii

3-Garanti Belgesi,

—Sözleme vb.

90 Gün
6 Ticari Amaçla 襤nternet Toplu Kullan覺m Salay覺c覺 襤zin Belgesi

Bavuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- Ruhsat Sahibinin/Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi
3- 襤yeri açma ve çal覺t覺rma ruhsat覺n覺n tasdikli fotokopisi (Belediye Bk.dan)
4- Vergi levhas覺 (belge fotokopisi)
5- Ticaret Sicil gazetesi ilgili sayfas覺 (irketler için)
6- T襤B onayl覺 içerik filtreleme program覺 (belge fotokopisi)
7- Telekomünikasyon Kurumundan al覺nan sabit IP sözlemesi
8- Kamera Kay覺t Sistemi kurulduuna dair belgeler.

15 Gün
7 "Apostille" tasdik erhi

Apostil tasdik erhi istenen belgelerin ilçemize bal覺 idarelerden al覺nm覺 olmas覺 istenir.

10 Dakika
8 襤nsan Haklar覺 襤hlalleri Bavurusu 1- Dilekçe. 30 Gün
9 Muhtaç Erba ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Salanmas覺 (Muhtaçl覺k Karar覺)

1-Matbu dilekçe
2-Askerlik ubesinden asker olduuna dair belge,
3-Nüfus Cüzdan覺 Fotokopisi.

15 Gün
10 5434 say覺l覺 Emekli Sand覺覺 Kanunu gereince (Muhtaçl覺k Karar覺)

1- Matbu Dilekçe,
2- Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3- Nüfus Cüzdan覺 Fotokopisi,
4- Örenci ise örenci olduuna dair belge, çal覺覺yor ise bordro,
5- Sal覺k Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).

15 Gün
11 Yurt D覺覺 Bak覺m Belgesi

1- Yurt D覺覺 Bak覺m Belgesi Formu (Bilgisayar veya Daktilo ile Doldurulmu Muhtar Onayl覺)

10 Dakika
12 Dernek Kurulumu 1- 7 Kurucu Üyenin Kimlik Fotokopileri
2- Kurulu Bildirimi
3- Tüzük
4-Tapu ve  Yap覺 Kullanma 襤zin Belgesi
5- Tebligat Almaya Yetkili Kiilere Ait Bilgiler
6- Kira Kontrat覺
30 Dakika
14

 

Lokal (içkisiz/içkili) 襤zin Belgesi düzenlenmesi

Dilekçe ekine aa覺da belirtilen belgeler eklenir:

1-Lokal aç覺lmas覺 konusunda al覺nm覺 yönetim kurulu karar覺n覺n örnei,

2-Lokal olarak aç覺lacak yerin tapu senedi örnei, kiral覺k ise kira kontrat覺n覺n örnei,

3- Ana gayrimenkulün tapu kay覺tlar覺nda mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birlii ile ald覺klar覺 karar覺n örnei, mesken ve iyerinin birlikte yer ald覺覺 binalarda mesken sahiplerinin tamam覺n覺n onay覺 ve iyeri sahiplerinin oy çokluu ile ald覺klar覺 karar覺n örnei, i hanlar覺nda ise yönetim kurulu karar覺 örnei,

4-Yap覺 kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmad覺覺 durumlarda ise ilgili belediyeden al覺nacak söz konusu yerin lokal olarak kullan覺lmas覺nda sak覺nca olmad覺覺na dair belge; bu alanlar d覺覺ndaki lokaller için Bay覺nd覺rl覺k ve 襤skan Müdürlüklerinden al覺nacak lokal olarak kullan覺lmas覺nda sak覺nca olmad覺覺na dair belge.

30 Gün

          Bavuru esnas覺nda yukar覺da belirtilen belgelerin d覺覺nda belge istenilmesi veya bavuru eksiksiz belge ile yap覺ld覺覺 halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmamas覺 durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine bavurunuz.
 

  襤lk  Müracaat Yeri 襤kinci Müracaat Yeri
襤sim Zeki SADIK Mehmet ÖZTÜRK
Unvan Yaz覺 襤leri Müdürü Palu Kaymakam覺
Adres Palu  Hükümet Kona覺 Kat:2 Palu Hükümet Kona覺 Kat:2
Telefon 0424 651 20 01 0424 651 20 01
Faks 0424 651 22 63 0424 661 22 63
E-Posta Palu@icisleri.gov.tr Palu@icisleri.gov.tr
 
 
 
2014 - 2016 穢 Copyright.
T羹m haklar羸 Palu Kaymakaml羸簸羸'na aittir.
Tasar羸m izinsiz kullan羸lamaz.